Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze 1 této výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z Norska. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci.

Iniciativy budou následujícího charakteru:

  • studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe,
  • bilaterální setkání, workshopy, semináře,
  • konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů,
  • podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Donorskými státy,
  • prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství,
  • ostatní akce bilaterálního charakteru.

Maximální výše grantu je 795 000 Kč (30 000 EUR),

Způsobilé výdaje budou vždy propláceny z Fondu ex-post ve výši 100% vynaložených způsobilých výdajů, grant tedy nevyžaduje povinné spolufinancování ze strany žadatele a příjemce grantu.