Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 30/06 2019
  Zadavatel
ESF v ČR
  Délka trvání projektu
2 léta
  Typ finančního programu
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
  Název finančního programu
Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
  Web
http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

V rámci vyhlášené výzvy lze podávat projekty podle níže uvedeného zaměření.

Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí

Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání sdílené péče

  • Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být produkty, procesy, organizační uspořádání, příklady dobré praxe ad.) pro poskytování sociálních služeb podporujících sociální začleňování podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nová řešení musí vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu využití zdrojů a představovat nové a netradiční přístupy a řešení s větší mírou pozitivního dopadu na uživatele služby.
  • Podpora aktivit poskytovatelů sociálních služeb, které vedou ke zvýšení využívání sdílené péče, tj. kombinaci neformální péče (poskytované osobami pečujícími o osobu blízkou) a péče poskytované poskytovateli sociálních služeb.
  • V rámci projektu je možné podpořit vzdělávání neformálních pečovatelů a asistentů péče (fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a dalších osob v rámci sociálního prostředí příjemce příspěvku na péči). Podpořeno může být vzdělávání akreditované i neakreditované. Rozhodující je přímá vazba vzdělávání na péči o příjemce příspěvku na péči a využívání sdílené péče.

Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce při řešení situace osob

  • Projekty a programy, které jsou zaměřeny na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí poskytovaných jedním nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé situace a jejich sociálního začlenění, včetně zavádění nástrojů, které pomohou takovou spolupráci ve formě spolupůsobnosti při pomoci osobám zavést, rozvíjet i vyhodnocovat (případové konference, mezioborové, multidisciplinární týmy, case management apod.).
  • Síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení dobré praxe apod.).

Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v sociálně právní ochraně dětí - rozvoj a rozšiřování systému kvality, standardizace činností, včetně vytváření kontrolních mechanismů

Pro oblast sociální práce

  • Projekty zaměřené na poskytování komplexního spektra činností sociální práce ve vztahu k sociálnímu začleňování osob. Identifikace potřebného standardu těchto činností s dopady do rozvíjení možností jejich transparentního financování z veřejných i soukromých prostředků i realizace kontrolních mechanismů.
  • Nástroje a programy zaměřené na evaluaci činností sociální práce s dopady do rozvíjení její kvality a odbornosti.
  • Analýzy předpokladů a potřeb odborného personálu a jejich zajištění.

Pro oblast sociálních služeb

Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. V rámci této aktivity budou podporovány procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb a další celkový rozvoj kvality poskytované sociální služby. Jedná se o podporu zejména těchto činností:  i) zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci (mapování potřeb, analýzy, plán rozvoje, procesní audit apod.); ii) procesy rozvoje kvality poskytování sociálních služeb na základě zhodnocení současného stavu v organizaci (konzultace, pracovní postupy/vnitřní pravidla, systém hodnocení služby, vzdělávací plány zaměstnanců apod.).

Další možnosti k jednotlivým cílům v rámci vyhlášené výzvy naleznete na uvedených webových stránkách.