Klinika Adiktologie
Národní Informační Systém v Adiktologii Grantové výzvy
Deadline 30/06 2015
  Zadavatel
Technologická agentura České republiky
  Délka trvání projektu
3 léta
  Web
http://tacr.cz/index.php/cz/

3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Podmínky pro získání projektu

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být:

a. výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných i veřejných prostředků institucionální povahy;

b. podniky - právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

V této veřejné soutěži nesmí být uchazečem fyzická osoba.

Veřejné soutěže se mohou zúčastnit uchazeči uvedení v § 18 odst. 10 ZPVV sami nebo ve spolupráci. Alespoň jeden z uchazečů každého projektu však vždy musí mít sídlo v České republice. Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se může účastnit právnická osoba uvedená v § 18 odst. 10 ZPVV mající sídlo v členském státě Evropské unie, Evropském hospodářském prostoru či Švýcarské konfederaci. Zahraniční subjekty mimo členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace se nemohou účastnit ani v případě, že nepožadují finanční podporu z programu OMEGA. Podmínkou účasti zahraničních subjektů je implementace výsledků projektu v České republice.